Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

- Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Liczba ludności - Gmina i Miasto Żuromin

UWAGA!!!
NOWY NUMER KONTA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informujemy, iż od dnia 09.10.2019 r. należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na nr rachunku bankowego.

Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Plac Józefa Piłsudskiego 3
09-300 Żuromin
Bank Spółdzielczy w Żurominie


26 8242 0008 2001 0002 3533 0014

 

Informacja

odnośnie systemu segregacji odpadów komunalnych

Obowiązuje następujący system segregacji odpadów komunalnych. 5 podstawowych frakcji odpadów komunalnych: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone należy zbierać do 5 worków bądź pojemników ( na terenie zabudowy wielorodzinnej) w następujący sposób:

-papier- odpady z papieru w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i tektury ( w tym: czasopisma, gazety, ulotki, prospekty, zeszyty, koperty, książki, tekturę, karton, worki i torebki papierowe, ) – worek koloru niebieskiego

 

- szkło – odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła ( w tym: butelki szklane po napojach, słoiki i inne opakowania szklane, szklane opakowania po kosmetykach ) – worek koloru zielonego

 

- metale i tworzywa sztuczne – odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, opady tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – ( w tym: jednorazowe butelki po napojach typu PET, folie i torebki z tworzyw sztucznych, butelki po detergentach, kosmetykach i środkach czystości, puszki aluminiowe po napojach , puszki po konserwach, kartony po sokach, po mleku) – worek koloru żółtego

 

-odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – odpady kuchenne i spożywcze ( w tym: obierki warzyw i owoców, resztki jedzenia) – worek koloru brązowego

 

- odpady zielone – ( w tym: skoszona trawa, liście, kwiaty, gałęzie drzew i krzewów, trociny i korę drzew) – worek koloru bezbarwnego

Informujemy, że z dniem 29.01.2020r. zmienił się rachunek bankowy Gminy i Miasta Żuromin, BS w Żurominie 43 8242 0008 2001 0002 3520 0019 na który prosimy przekazywać należności z tytułu dotacji, subwencji, udziałów w PIT i CIT (Urzędy Skarbowe, MF)
Jednocześnie informuję, że poprzedni rachunek bankowy na który były przekazywane należności z w/w tytułów będzie aktywny do 31.03.2020r.

43 8242 0008 2001 0002 3520 0019

Bank Spółdzielczy w Żurominie

INFORMACJA: "w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się"

 

INFORMACJA

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie Pl. Józefa Piłsudskiego 3, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

  • e-mail: ugimz@zuromin.info
  • faxem na nr 23 6572540
  • telefonicznie na nr 23 6572558
  • drogą pocztową.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

informuje, że w 2015 roku uruchamiane komunikaty sygnalizacyjne są zamieszczane na stronie internetowej www.piorin.gov.pl w zakładce sygnalizacja.

 

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

    Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - kąpielisko wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice

Znajdź nas na fb

Strona facebook urzędu