Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Wydział Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennego (GGNR i PP) - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

26-05-2023

2023-04-24

 • pdf OBWIESZCZENIE wszczęcie postępowania - w sprawie zmiany decyzji Nr 1/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30 czerwca 2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa sieci oświetleniowej nn-0,4kV na działkach nr 171/1, 197/1, 198/1, 199/1, 200/1, 201/1 obręb Poniatowo.
 • pdf Obwieszczenie zakończenie postepowania - w sprawie zmiany decyzji Nr 1/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30 czerwca 2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa sieci oświetleniowej nn-0,4kV na działkach nr 171/1, 197/1, 198/1, 199/1, 200/1, 201/1 obręb Poniatowo.
 • pdf obwieszczenie wydanie decyzji zmianiajacej - w sprawie zmiany decyzji Nr 1/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30 czerwca 2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa sieci oświetleniowej nn-0,4kV na działkach nr 171/1, 197/1, 198/1, 199/1, 200/1, 201/1 obręb Poniatowo.

Lista osób zakwalifikowanych do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Żuromin w 2023 r.

2022-12-28 O G Ł O S Z E N I E o możliwosci składaniu wniosków do projektu STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żuromin

 • pdf ogłoszenie/ obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzeniastudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żuromin i wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2022-12-20 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr ZUR4446A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i instalacją zasilającą na działkach nr ew. 118/2 i 119/2 obręb Kruszewo,

 • pdf OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • pdf 2023-01-26 OBWIESZCZENIE - o zakończeniu postępowania dowodowego przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr ZUR4446A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i instalacją zasilającą na działkach nr ew. 118/2 i 119/2 obręb Kruszewo."
 • pdf 2023-02-07 OBWIESZCZENIE - o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr ZUR4446A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i instalacją zasilającą na działkach nr ew. 118/2 i 119/2 obręb Kruszewo."

Lista osób zakwalifikowanych do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Żuromin w 2022 roku

Informacja dot. targowiska "Mój Rynek" w Żurominie

 • pdf GGNRiPP.6845.9.2021.pdf - Informacja dot. dni oraz godzin handlu na targowisku "Mój Rynek" przy ul. Zwycięstwa w Żurominie

Decyzja nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2.10.2020

Decyzja RiŚ.6826.2.2020 z dnia 28.09.2020 r.

23.09.2020

 • pdf OBWIESZCZENIE.pdf - zakończenie postępowania cel publiczny - rozbudowa wodociągu i kanalizacji Wiadrowo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz użyczenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz użyczenie

26.08.2020

28.07.2020

 • pdf OGŁOSZENIE .pdf - składanie wniosków do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Żuromin - obszar wiejski

28.07.2020

 • pdf Ogłoszenie .pdf - o składaniu wniosków do zmiany MPZP obszar wiejski Gminy Żuromin

27.07.2020

 • pdf Obwieszczenie.pdf - o wyłożeniu do publicznego wglądu części Studium Miasta i Gminy Żuromin (fotowoltaika)

27.07.2020

24.06.2020 r. - Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki nr 1570 położonej w Żurominie

GGNRiPP.6845.24.2020 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

 • pdf GGNRiPP.6845.24.2020 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu położonych w Żurominie

2020-05-06

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-22

2020-01-15

 • pdf Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Żuromin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2020-01-15

 • pdf Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żuromin.

2020-01-10

2019-12-04 wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodawownia przestrzennego miasta Żuromin

2019-11-13

2019-11-13

2019-04-10

 • pdf Wykaz.pdf - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w Żuromińskim Inkubatorze Przedsiebiorczości

Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 • pdf GGNRiPP.6826.1.2019.pdf - Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów