Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Wydział Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennego (GGNR i PP) - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Lista osób zakwalifikowanych do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Żuromin w 2022 roku

Informacja dot. targowiska "Mój Rynek" w Żurominie

  • pdf GGNRiPP.6845.9.2021.pdf - Informacja dot. dni oraz godzin handlu na targowisku "Mój Rynek" przy ul. Zwycięstwa w Żurominie

Decyzja nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2.10.2020

Decyzja RiŚ.6826.2.2020 z dnia 28.09.2020 r.

23.09.2020

  • pdf OBWIESZCZENIE.pdf - zakończenie postępowania cel publiczny - rozbudowa wodociągu i kanalizacji Wiadrowo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz użyczenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz użyczenie

26.08.2020

28.07.2020

  • pdf OGŁOSZENIE .pdf - składanie wniosków do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Żuromin - obszar wiejski

28.07.2020

  • pdf Ogłoszenie .pdf - o składaniu wniosków do zmiany MPZP obszar wiejski Gminy Żuromin

27.07.2020

  • pdf Obwieszczenie.pdf - o wyłożeniu do publicznego wglądu części Studium Miasta i Gminy Żuromin (fotowoltaika)

27.07.2020

24.06.2020 r. - Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki nr 1570 położonej w Żurominie

GGNRiPP.6845.24.2020 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

  • pdf GGNRiPP.6845.24.2020 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu położonych w Żurominie

2020-05-06

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-22

2020-01-15

  • pdf Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Żuromin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2020-01-15

  • pdf Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żuromin.

2020-01-10

2019-12-04 wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodawownia przestrzennego miasta Żuromin

2019-11-13

2019-11-13

2019-04-10

  • pdf Wykaz.pdf - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w Żuromińskim Inkubatorze Przedsiebiorczości

Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

  • pdf GGNRiPP.6826.1.2019.pdf - Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów