Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Ogłoszenia Planowanie Przestrzenne od 2015-03 do 2022-5 - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

2022-05.18 Obwieszczenie - cel publiczny - wszczecie postępowania

 • pdf OBWIESZCZENIE - Infrastruktura towarzysząca budynku handlowo-usługowego tj. oświetlenia projektowanego parkingu na dz. nr 200/7 z dojściem pieszym do budynku usługowo usługowego na dz. nr 200/7 - budowa sieci oświetleniowej na działce nr 200/9 Obręb Poniatowo - DINO Polska

2022-05-18 inwestycja celu publicznego "Przebudowa sieci oświetleniowej nn-0,4kV na działkach nr 171/1, 197/1,198/1, 199/1, 200/1, 201/1 obręb Poniatowo" - Urząd GiM Żuromin

2022-05-17 OGŁOSZENIE O SKŁADANIU WNIOSKÓW DO ZMIANY STUDIUM GMINY I MIASTA ŻUROMIN

2021.09.15

 • pdf OGŁOSZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Żuromin

2021.09.14

2021.08.30

 • pdf OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania - cel publiczny: budowa oświetlenia hybrydowego we Wiadrowie dz. nr 251.

2020-01-10

2019-12-23

2019-12-23

2019-12-13

2019-11-18

2017-10-08

2019-05-24

2019-04-10

2019-04-11

 • pdf Ogłoszenie - w sprawie wykonania uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

2019-03-06

2017-12-28

2017-12-08

 • pdf OBWIESZCZENIE.pdf - o wszczęciu postępowania cel publiczny "Budowa przyłącza kablowego 0,4kV zasilającego altanę do celów rekreacyjnych w miejscowości Chamsk na dz. nr 162/2,

2017-08-28

2017-08-10

2017-07-11

 • pdf OBWIESZCZENIE.pdf - wszczęcie postępowania dla inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia placu przy cmentarzu parafialnym w Poniatowie
 • pdf OBWIESZCZENIE.pdf - wszczęcie postępowania dla inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poniatowo”

2017-04-12

 • pdf OBWIESZCZENIE .pdf - o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brudnicach – kąpielisko wraz z infrastrukturą, na działkach nr 198/1, 198/2, 198/3, 195, 207, 249 obręb Brudnice,

2017-04-11

 • pdf OBWIESZCENIE.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628W Olszewo – Kosewo - Zielona w miejscowości Kosewo”

2017-04-03

 • pdf OBWIESZCZENIE.pdf - o zmianie decyzji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Stare Nadratowo w gm. Żuromin” na działkach nr: 105, 158/1 obręb Nowe Nadratowo, na działce nr 71 obręb Stare Nadratowo
 • pdf OBWIESZCZENIE .pdf - o zmianie decyzji celu publicznego dla inwestycji pn.:„Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Brudnice w gminie Żuromin” obręb Brudnice na działkach nr: 92/1, 93,

2017-03-22

 • pdf OBWIESZCZENIE.pdf - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji celu publicznego Nr 3/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.02.2017r.
 • pdf OBWIESZCZENIE.pdf - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji celu publicznego Nr 4/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.02.2017r.

2017-03-21

 • pdf OBWIESZCZENIE.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Udrożnienie stopnia wodnego na rzece Wkrze w km 153+260 w miejscowości Brudnice wraz z modernizacja istniejącego budynku gospodarczego”, w miejscowości Brudnice, gm. Żuromin na działkach ew. nr 249 i 273.

2017-03-08

 • pdf OBWIESZCZENIE (2).pdf - o zakończeniu postępowania dowodowegow sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Udrożnienie stopnia wodnego na rzece Wkrze w km 153+260 w miejscowości Brudnice wraz z modernizacja istniejącego budynku gospodarczego”, w miejscowości Brudnice, gm. Żuromin na działkach ew. nr 249 i 273.
 • pdf OBWIESZCZENIE (3).pdf - o wydaniu postanowienia wznawiającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brudnicach kąpielisko wraz z infrastrukturą” na działkach nr: 198/1, 198/2, 198/3, 195, 207, 249 obręb Brudnice.

2017-03-07

 • pdf OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin 08-03-2017
 • pdf OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych 08-03-2017

2017-02-01

 • pdf Obwieszczenie 2017.01.23.pdf - OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2017r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

2017-02-23

 • pdf OBWIESZCZENIE.pdf - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628W Olszewo – Kosewo - Zielona w miejscowości Kosewo” na terenie Gminy Żuromin, droga powiatowa nr 4628W, odcinek od km 1+162 do km 1+864, na działce nr: 24 obręb Kilczewo Duże, na działkach nr: 49, 165/4, 166/4, 166/6, 169/2, 170/2, 171/2, 172/2, 293/2 obręb Kosewo.
 • OBWIESZCZENIE.pdf - o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Stare Nadratowo w gm. Żuromin” na działkach nr: 105, 158/1 obręb Nowe Nadratowo, na działce nr 71 obręb Stare Nadratowo,

2017-02-16

 • pdf OBWIESZCZENIE.pdf - przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Brudnice w gminie Żuromin” obręb Brudnice na działkach nr: 92/1, 93.

2017-02-15

 • pdf OBWIESZCZENIE (5).pdf - o zakończeniu postępowania dowodowego przed wydaniem decyzji „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Stare Nadratowo w gm. Żuromin” na działkach nr: 105, 158/1 obręb Nowe Nadratowo, na działce nr 71 obręb Stare Nadratowo.

2017-02-07

 • pdf Obwieszczenie (2).pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Poniatowo w gminie Żuromin” obręb Poniatowo na działkach nr: 312/1, 192/5, 193/3, 193/5, 194/3, 194/5, 195/1, 196/1.

2017-01-25

 • pdf -.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV, oświetlenia drogowego, na działkach nr 252, 97, 105, obręb Olszewo, gmina Żuromin.
 • pdf Obwieszczenie.pdf - o zakończenia postępowania przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Poniatowo w gminie Żuromin” obręb Poniatowo na działkach nr: 312/1, 192/5, 193/3, 193/5, 194/3, 194/5, 195/1, 196/1.

2017-01-19

 • pdf OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania.pdf - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brudnicach kąpielisko wraz z infrastrukturą” na działkach nr: 198/1, 198/2, 198/3, 195, 207, 249 obręb Brudnice.

2017-01-13

 • pdf OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania.pdf - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Udrożnienie stopnia wodnego na rzece Wkrze w km 153+260 w miejscowości Brudnice wraz z modernizacja istniejącego budynku gospodarczego”, w miejscowości Brudnice, gm. Żuromin na działkach ew. nr 249 i 273.
 • pdf OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego.pdf - przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Olszewo w gm. Żuromin” obręb Olszewo na działkach nr: 252, 97, 105.

2017-01-10

 • pdf Obwieszczenie umarzające postępowanie.pdf - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Brudnice w gminie Żuromin” obręb Brudnice na działkach nr: 92/1, 92/2.

2017-01-09

 • pdf Obwieszczenie..pdf - „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Brudnice w gminie Żuromin” obręb Brudnice na działkach nr: 92/1, 92/2.
 • pdf Obwieszczenie o umorzeniu postępowania.pdf - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa linii kablowej nn 0,4kV zasilającej budynek usługowy w miejscowości Franciszkowo na dz. 145/12” w miejscowości Franciszkowo na działkach nr: 149/7, 150, 220/1, 146, 3197.

2017-01-05

2016-12-22

2016-12-20

 • pdf OBWIESZCZENIE 20.12.2016.pdf - wszczęcie postępowania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej kąpielisko wraz z infrastruktura , rzeka Wkra w miejscowosci Brudnice” na działkach nr: 198/1, 198/2,198/3, 195, 207 i 249 obręb Brudnice.

2016-12-14

 • pdf OBWIESZCZENIE -.pdf - przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej: ulicy Morgowej i ulicy Krętej w Będzyminie”, na działkach ew. nr: 100, 82, 92/2, 95, 96, 99, 54, 53, 51, 50, 45 w miejscowości Będzymin, gm. Żuromin.

2016-12-07

 • pdf obwieszczenie 1.pdf - o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Poniatowo w gminie Żuromin” obręb Poniatowo na działkach nr: 312/1, 192/5, 193/3, 193/5, 194/3, 194/5, 195/1, 196/1.

2016-11-28

 • pdf OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji.pdf - o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, na działkach nr 58/1, 62, 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 67/1, 67/2, 73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 89/1, 90/1, 90/2, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100/1, 100/2, 101, 102, 103, 104, 119, 120/1, 120/2, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127/1, 127/2, 129/1, 129/2 obręb Dąbrowa, gmina Żuromin.

2016-11-15

 • pdf obwieszczenie.pdf - o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa”, na działkach nr 58/1, 62, 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 67/1, 67/2, 73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 89/1, 90/1, 90/2, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100/1, 100/2, 101, 102, 103, 104, 119, 120/1, 120/2, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127/1, 127/2, 129/1, 129/2 obręb Dąbrowa, gmina Żuromin.

2016-10-31

 • pdf obwieszczenie o wszczęciu postepowania.pdf - „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Olszewo w gm. Żuromin” obręb Olszewo na działkach nr: 252, 97,105.
 • pdf obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf - „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Brudnice w gminie Żuromin” obręb Brudnice na działkach nr: 92/1, 92/2.
 • pdf obwieszczenie o wszczęciu postepowania (2).pdf - „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Stare Nadratowo w gm. Żuromin” na działkach nr: 105, 158/1 obręb Nowe Nadratowo, na działce nr 71 obręb Stare Nadratowo.
 • pdf obwieszczenie -.pdf - wszczęcie postępowania cel publiczny "zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brudnicach"

2016-10-25

 • pdf obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf - „Budowa linii kablowej nn 0,4kV zasilającej budynek usługowy w miejscowości Franciszkowo na dz. 145/12” na działkach nr: 149/7, 150, 220/1, 146, 3197 w miejscowości Franciszkowo.

2016-10-10

 • pdf obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego.pdf - „Przebudowa mostów w km 0+430,00 oraz w km 0+465,00 wraz z drogą dojazdową Nr 4613W od dr Nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na działkach o nr ew.: 131/1, 131/2, 131/3, 249, 112, 273, 160, 166, 195, 250, 114, 269 położonych w miejscowości Brudnice, gm. Żuromin.

2016-10-11

 • pdf Obwieszczenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin
 • pdf Obwieszczenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych

2016-10-04

2016-09-23

 • pdf obwieszczenie przed wydaniem decyzji.pdf - „Udrożnienie stopnia wodnego na rzece Wkra w km 153±260 wraz z modernizacją istniejącego budynku gospodarczego” na działkach nr 249, 273, obręb Brudnice, gmina Żuromin.

2016-08-29

2016-08-24

2016-08-19

2016-08-18

2016-08-01

 • pdf obwieszczeni e o zakończeniu postepowania dowodowego.pdf - przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej: ulicy Morgowej i ulicy Krętej w Będzyminie”, na działkach ew. nr: 100, 82, 92/2, 95, 96, 99, 54, 53, 51, 50, 45 w miejscowości Będzymin, gm. Żuromin.

2016-07-26

2016-07-05

 • pdf obwieszczenie.pdf - Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin wydał na rzecz Gminy i Miasta Żuromin decyzję nr 6/2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „rozbudowa sieci wodociągowej”, na działce nr 356, obręb Wiadrowo, gmina Żuromin,”

2016-06-27

2016-06-24

 • pdf obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Udrożnienie stopnia wodnego na rzece Wkrze w km 153+260 w miejscowości Brudnice wraz z modernizacja istniejącej małej elektrowni wodnej”, w miejscowości Brudnice, gm. Żuromin na działkach ew. nr 249 i 273.

2016-06-13

2016-06-07

 • pdf obwieszczenie o wszczęciu postepowania.pdf - „Przebudowa drogi gminnej: ulicy Morgowej i ulicy Krętej w Będzyminie”, na działkach ew. nr: 100, 82, 92/2, 95, 96, 99, 54, 53, 51, 50, 45 w miejscowości Będzymin, gm. Żuromin.

2016-06-03

2016-05-18

 • pdf obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego.pdf - „Budowa energetycznej linii napowietrznej SN-15kV, napowietrznej stacji transformatorowej 15,75/0,42kV oraz linii kablowej nn0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym” dla zasilenia w energię elektryczną projektowanych budynków inwentarskich na działce nr: 1042 położonej w miejscowości Chamsk.

2016-05-09

2016-05-09

 • pdf obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego.pdf - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi, zlokalizowanego na terenie gminy Żuromin, na działkach o nr ew.: Dębsk, gm. Żuromin działki ew. nr 42/1, 42/2, 176, 210, 216, 224, 225, 228, 369, 595, 614, 620; Kliczewo Duże, gm. Żuromin działki ew. nr 45, 176, 302/1, 302/2, 303, 307; Stare Nadratowo gm. Żuromin działki ew. nr 5/2, 11, 12, 14, 16, 31, 43, 45,113;Nowe Nadratowo gm. Żuromin działki ew. nr 1, 54, 55, 64, 80, 97, 104, 105, 116, 152.

2016-04-25

 • pdf obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego.pdf - Inwestycja celu publicznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi, zlokalizowanego na terenie gminy Żuromin, na działkach o nr ew.: Dębsk, gm. Żuromin działki ew. nr 42/1, 42/2, 176, 210, 216, 224, 225, 228, 369, 595, 614, 620; Kliczewo Duże, gm. Żuromin działki ew. nr 45, 176, 302/1, 302/2, 303, 307; Stare Nadratowo gm. Żuromin działki ew. nr 5/2, 11, 12, 14, 16, 31, 43, 45,113; Nowe Nadratowo gm. Żuromin działki ew. nr 1, 54, 55, 64, 80, 97, 104, 105, 116, 152.

2016-04-20

 • pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf - lokalizacja inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN, stacji transformatorowej, linii kablowej nN”, w miejscowości Kliczewo Duże, gm. Żuromin działki ew. nr: 81, 186/1, 186/2 i 311.

2016-04-14

2016-04-04

2016-03-01

 • pdf obwieszczenie o wszczeciu postępowania Energa.pdf - Budowa energetycznej linii napowietrznej SN-15kV, napowietrznej stacji tarnsformatorowej 15,75/0,42kV oraz linii kablowej nn- 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilenia w energię elektryczną projektowanych budynków inwentarskich na działce nr: 1042 położonej w miejscowości Chamsk.

2016-02-29

2016-02-12

 • pdf obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego.pdf - „Budowa linii kablowych średniego napięcia (podziemne elektroenergetyczne połączenia kablowe), linii kablowych światłowodowych (podziemna infrastruktura techniczna) oraz uziemienia (podziemna infrastruktura techniczna) pomiędzy siłowniami wiatrowymi zlokalizowanymi na terenie gmin Lubowidz i Płośnica a projektowaną stacją GPZ FW Zalesie/Lubowidz 110/30 kV zlokalizowanej na terenie miasta Żuromin”, na działkach nr ew.: 1, 20/2, 17/1, 49/1, 49/2 położonych w miejscowości Bagienice Nowe gm. Kuczbork Osada, na działkach nr ew.: 44, 41, 46, 50 położonych w miejscowości Gościszka Baraki, gm. Kuczbork Osada, na działkach nr ew.: 518, 474, 513, 530, 251, 281, 250, 210 położonych w miejscowości Wiadrowo gm. Żuromin, na działkach nr ew.: 62 i 143 położonych w miejscowości Dąbrowa gm. Żuromin, na działce nr ew.: 196 położonej w miejscowości Osówka gm. Lubowidz, na działce nr ew.: 606 położonej w miejscowości Straszewy, gm. Lubowidz, na działce nr ew.: 209 położonej w miejscowości Marszewnica gm. Lidzbark dla LONGWING Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 85/11, 02-001 Warszawa.

2016-02-05

 • pdf obwieszczenie o wszczeciu postępowania STELPROJEKT.pdf - decyzja nr 1/2016 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rzecz Pana Adama Kaczmarczyka dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Poniatowskiej, na działkach nr 195, 188, 189, 190, 191, 192, 210/4, 210/5, 210/6, 211/4, 211/5, 211/6 obręb Brudnice oraz na działkach nr 168, 189 i 188 obręb Poniatowo, gmina Żuromin.
 • obwieszczenie o wszczeciu postępowania STELPROJEKT.pdf - decyzja nr 1/2016 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rzecz Pana Adama Kaczmarczyka dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Poniatowskiej, na działkach nr 195, 188, 189, 190, 191, 192, 210/4, 210/5, 210/6, 211/4, 211/5, 211/6 obręb Brudnice oraz na działkach nr 168, 189 i 188 obręb Poniatowo, gmina Żuromin.

2016-01-21

 • pdf obwieszczenie o wszczeciu postępowania STELPROJEKT.pdf - decyzja nr 1/2016 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rzecz Pana Adama Kaczmarczyka dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Poniatowskiej, na działkach nr 195, 188, 189, 190, 191, 192, 210/4, 210/5, 210/6, 211/4, 211/5, 211/6 obręb Brudnice oraz na działkach nr 168, 189 i 188 obręb Poniatowo, gmina Żuromin.

2015-12-08

2015-12-08

 • pdf obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf - obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV na działce nr 60/2 obręb 12 Kruszewo gm. Żuromin, działkach nr 229, 222, 185 obręb 4 Chromakowo i działce nr 263 obręb 1 Będzymin gm. Żuromin”.

2015-11-25

 • pdf wszczęcie postępowania.pdf - „Budowa linii kablowych średniego napięcia (podziemne elektroenergetyczne połączenia kablowe), linii kablowych światłowodowych (podziemna infrastruktura techniczna) oraz uziemienia (podziemna infrastruktura techniczna) pomiędzy siłowniami wiatrowymi zlokalizowanymi na terenie gmin Lubowidz i Płośnica a projektowaną stacją GPZ FW Zalesie/Lubowidz 110/30 kV zlokalizowanej na terenie miasta Żuromin”,

20154-11-18

20154-10-08

 • pdf obwieszczenie o wszczeciu postępowania Energa Operator S.A..pdf - obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV na działce nr 60/2 obręb 12 Kruszewo gm. Żuromin, działkach nr 229, 222, 185 obręb 4 Chromakowo i działce nr 263 obręb 1 Będzymin gm. Żuromin

2015-09-21

2015-08-12

2015-07-14

 • pdf OBWIESZCZENIE ENERGA.pdf - o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa istn. linii napowietrznej SN - 15kV oraz istn. napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,42 kV oraz budowa linii kablowych nn-0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr: 356/3, 357/3, 358/1 i 1032 położonych w miejscowości Chamsk.
 • pdf OBWIESZCZENIE PSZOK.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku sortowni na budynek sortowni i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” na działce nr 36 położonej w miejscowości Brudnice.

2015-07-03

 • pdf obwieszczenie o wszczeciu postępowania -Brudnice 97.pdf - o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: zmiana przebiegu drogi gruntowej – ul. Piaskowa w miejscowości Brudnice z działki nr 42 na działki nr: 42, 24/6 i 6 położone w miejscowości Brudnice.

2015-06-15

 • pdf Obwieszczenie .pdf - o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku sortowni na budynek sortowni i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działkach nr: 36 położonej w miejscowości Brudnice.

2015-05-25

 • pdf obwieszczenie.pdf - Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: „Przebudowa istn. linii napowietrznej SN - 15kV oraz istn. napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,42 kV oraz budowa linii kablowych nn-0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi” na działkach nr: 356/3, 357/3, 358/1 i 1032 położonych w miejscowości Chamsk.

2015-05-06

 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp BĘDZYMIN, DĘBSK, KLICZEWO DUŻE, KLICZEWO MAŁE, KOSEWO, KRUSZEWO, MŁUDZYN, NOWE NADRATOWO, STARE NADRATOWO, RACZYNY, ROZWOZIN, SADOWO, TADAJÓWKA, WÓLKA KLICZEWSKA

2015-04-17

 • pdf obwieszczenie.pdf - obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji celu publicznego Budowa Placu Zabaw w miejscowości Sadowo

2015-03-27