Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Budżet na 2016 rok - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016

 • pdf Rb-27S.pdf - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2016
 • pdf Rb-28S.pdf - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016
 • pdf Rb-34S.pdf - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2016 do końca 3 kwartału roku 2016
 • pdf Rb-N.pdf - Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 • pdf Rb-NDS.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016
 • pdf Rb-Z.pdf - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016

 • pdf Rb-27S - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
 • pdf Rb-27ZZ - Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca II kwartału roku 2016
 • pdf Rb-28NWS - Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2015 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
 • pdf Rb-28S - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
 • pdf Rb-34S - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2016 do końca 2 kwartału roku 2016
 • pdf Rb-50D - Rb-50D sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2016
 • pdf Rb-50W - Rb-50W sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2016
 • pdf Rb-N.pdf - Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 • pdf Rb-NDS - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
 • pdf Rb-Z - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
 • pdf Rb-ZN - Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016

 • pdf 28NWS.pdf - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2015 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
 • pdf NDS.pdf - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
 • pdf RB- 27S.pdf - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
 • pdf RB- 28S.pdf - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
 • pdf RB-34S.pdf - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
 • pdf RB-N.pdf - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • pdf RB-Z.pdf - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Uchwały budżetowe i opinie RIO