Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Budżet na 2017 rok - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

 • pdf Rb-27S 2017.pdf - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
 • pdf Rb-28S 2017.pdf - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
 • pdf Rb-34S.pdf - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2016 do końca 4 kwartału roku 2017
 • pdf Rb-N.pdf - Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • pdf Rb-NDS.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
 • pdf Rb-Z.pdf - Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
 • pdf Rb-PDP.pdf - Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu. Okres sprawozdawczy os początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Uchwały budżetowe i opinie RIO

 • pdf SO-Ci.0031.371.2017 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.371.2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
 • pdf SO-Ci.0031.372.2017 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.372.2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017

 • pdf Rb-27S - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2017
 • pdf Rb-28S - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017
 • pdf Rb-34S. - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2016 do końca 3 kwartału roku 2017
 • pdf Rb-N - Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 • pdf Rb-NDS - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017
 • pdf Rb-Z - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
 • pdf RIO uchwała nr Ci.290.2017.pdf - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.290.2017

Uchwały budżetowe i opinie RIO

 • pdf RIO SO-CI.0031.251.2017 - Uchwała RIO O-CI.0031.251.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 254.XXXVI.17 - Uchwała Nr 254.XXXVI.17 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok
 • pdf Uchwała Nr 256.XXXVI.17 - Uchwała Nr 256.XXXVI.17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zaświadczenie_Burmistrz_2014.12.08 - Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Uchwała 59.X.15 - Uchwała 59.X.15 w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Żuromin

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

 • pdf Rb-27S - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
 • pdf Rb-28NWS - Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2015 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
 • pdf Rb-28S - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
 • pdf Rb-34S - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2016 do końca 2 kwartału roku 2017
 • pdf Rb-N - Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 • pdf Rb-NDS - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
 • pdf Rb-Z - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017

 • pdf Rb-50D Rb-50W Rb-ZN I kw 2017 KBW.pdf
 • pdf Rb-28NWS - Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2016 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017)
 • pdf Rb-34S - Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 1 kwartału roku 2017
 • pdf Rb-N - Rb-N KWARTALNIE sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • pdf Rb-NDS - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
 • pdf Rb-Z - Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
 • pdf Rb-28S - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
 • pdf Rb-27S - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2017

Uchwały budżetowe i opinie RIO

 • pdf RIO SO-Ci.0031.63.2017 - Uchwała RIO Nr Ci.63.2017 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
 • pdf RIO SO-Ci.0031.64.2017 - Uchwała RIO Nr Ci.64.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej.
 • pdf RIO SO-Ci.0031.172.2017 - Uchwała RIO Nr Ci.172.2017 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.
 • pdf RIO SO-Ci.0031.226.2017 - Uchwała RIO Nr Ci.226.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf RIO SO-Ci.0031.227.2017 - Uchwała RIO Nr Ci.227.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf RIO SO-Ci.0031.228.2017 - Uchwała RIO Nr Ci.228.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf RIO SO-Ci.0031.229.2017 - Uchwała RIO Nr Ci.229.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf SO-Ci.0031.172.2017 - Uchwała RIO Nr Ci.172.2017 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.
 • pdf SO-Ci.0031.377.2016 - Uchwała RIO Nr Ci.377.2016 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
 • pdf SO-Ci.0031.378.2016 - Uchwała RIO Nr Ci.378.2016 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.
 • pdf Zarządzenie Nr 39-2017 - Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej i Żuromińskiego Centrum Kultury za 2016 rok oraz Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Uchwała_Nr_249.XXXV.17 - Uchwała NR 249/XXXV/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 • pdf Zaświadczenie Burmistrz 2014.12.08 - Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Wyciąg z protokołu sesji Nr II/14 - Wyciąg z protokołu sesji Nr II/14 Rady Miejskiej w Żurominie