Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Kadencja 2018-2023 - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Sesja nr LXVII/24 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29.03.2024r.

 • pdf Uchwała nr 483/LXVII/24 - W sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2024 r.
 • pdf Uchwała nr 484/LXVII/24 - W sprawie: przyjęcia 3 - letniego gminnego programu wspierania rodziny w Gminie i Mieście Żuromin na lata 2024-2027.
 • pdf Uchwała nr 485/LXVII/24 - W sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Żuromin do realizacji Programu ”Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024”
 • pdf Uchwała nr 486/LXVII/24 - W sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Żuromin do realizacji Programu ”Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024”
 • pdf Uchwała nr 487/LXVII/24 - W sprawie nadania nazw ulicom położonym w Żurominie
 • pdf Uchwała nr 488/LXVII/24 - W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo – produkcyjnego w mieście Żuromin
 • pdf Uchwała nr 489/LXVII/24 - W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Żuromin – obszar wiejski
 • pdf Uchwała nr 490/LXVII/24 - W sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Żuromin
 • pdf Uchwała nr 491/LXVII/24 - Zmieniająca uchwałę w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy i Miasta Żurominw Lokalnej Grupie Działania prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocyz siedzibą w Ciechanowie w okresie programowania 2020-2027
 • pdf uchwała nr 492/LXVII/24 - W sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024
 • pdf uchwała nr 493/LXVII/24 - W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Sesja Nadzwyczajna nr LXVI/24 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lutego 2024r.

 • pdf Uchwała nr 480/LXVI/24 - W sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokości i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń.
 • pdf Uchwała nr 481/LXVI/24 - W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Uchwała nr 482/LXVI/24 - W sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024

Sesja nr LXV/24 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 stycznia 2024r.

 • pdf Uchwała nr 471/LXV/24 - W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Żuromin w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028
 • pdf Uchwała nr 472/LXV/24 - w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.
 • pdf Uchwała nr 473/LXV/24 - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024r. za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin
 • pdf Uchwała nr 474/LXV/24 - w sprawie zmiany nazwy ulicy
 • pdf Uchwała nr 475/LXV/24 - w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Żuromin na lata 2024-2028
 • pdf Uchwała nr 476/LXV/24 - w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego Zasobu Gminy Żuromin.
 • pdf Uchwała nr 477/LXV/24 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Żurominie, znajdującej się w Żuromińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej
 • pdf Uchwała nr 478/LXV/24 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Uchwała nr 479/LXV/24 - w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024

Sesja nr LXIV/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 grudnia 2023r.

 • pdf Uchwała nr 462/LXIV/23 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym.
 • pdf Uchwała nr 463/LXIV/23 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 • pdf Uchwała nr 464/LXIV/23 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 • pdf Uchwała nr 465/LXIV/23 - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Żuromin w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028
 • pdf Uchwała nr 466/LXIV/23 - w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy i Miasta Żuromin w ramach pomocy de minimis
 • pdf Uchwała nr 467/LXIV/23 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Uchwała nr 468/LXIV/23 - w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023
 • pdf Uchwała nr 469/LXIV/23 - Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024
 • pdf Uchwała nr 470/LXIV/23 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Sesja Nr LXIII/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 listopada 2023 r.

Nadzwyczajna Sesja Nr LXII/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 listopada 2023 r.

Nadzwyczajna Sesja Nr LXI/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 października 2023 r.

Sesja Nr LX/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 września 2023 r.

Sesja Nr LIX/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Sesja Nr LVIII/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2023 r.

 • pdf Uchwała NR 429/LVIII/23 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin wotum zaufania
 • pdf Uchwała NR 430/LVIII/23 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok
 • pdf Uchwała NR 431/LVIII/23 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
 • pdf Uchwała NR 432/LVIII/23 - zmieniająca Uchwałę NR 156/XVII/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego
 • pdf Uchwała NR 433/LVIII/23 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Uchwała NR 434/LVIII/23 - w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023

Sesja Nr LVII/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 maja 2023r.

Sesja Nr LVI/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 marca 2023r.

Sesja Nr LV/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2023r.

Sesja Nr LIV/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 16 stycznia 2023r.

 • pdf Uchwała Nr 372/LIV/23 z dnia 16.01.2023r. - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
 • pdf Uchwała Nr 373/LIV/23 z dnia 16.01.2023r. - w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Uchwała Nr 374/LIV/23 z dnia 16.01.2023r. - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Uchwała Nr 375/LIV/23 z dnia 16.01.2023r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokości i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń
 • pdf Uchwała Nr 376/LIV/23 z dnia 16.01.2023r. - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023r. za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin
 • pdf Uchwała Nr 377/LIV/23 z dnia 16.01.2023r - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Uchwała Nr 378/LIV/23 z dnia 16.01.2023r. - w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin

Sesja Nr LIII/22 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 grudnia 2022r.

Nadzwyczajna Sesja Nr LII/22 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 listopada 2022r.

Sesja Nr LI/22 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 października 2022r.

 • pdf Uchwała.349.LI.22.2022-10-17 - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Zamojskiego w Żurominie.
 • pdf WNP-I.4131.280.2022.RM - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego ws. stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 349/LI/22 Rady Miejskiej w Żurominie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Zamojskiego w Żurominie.
 • pdf Uchwała.350.LI.22.2022-10-17 - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Wyzwolenia w Żurominie (budynek nr 3,4,5).
 • pdf Uchwała.351.LI.22.2022-10-17 - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Malinowej w Żurominie (budynek nr 1,2,6).
 • pdf WNP-I.4131.281.2022.RM - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego ws. stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 351/LI/22 Rady Miejskiej w Żurominie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Malinowej w Żurominie (budynek nr 1,2,6).
 • pdf Uchwała.352.LI.22.2022-10-17 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz udziału w nieruchomościach wspólnych.
 • pdf Uchwała.353.LI.22.2022-10-17 - w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 • pdf Uchwała.354.LI.22.2022-10-17 - w sprawie zmiany uchwały Nr 169/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r.
 • pdf Uchwała.355.LI.22.2022-10-17 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.356.LI.22.2022-10-17 - w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022.

Sesja Nr L/22 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 września 2022r.

Nadzwyczajna sesja Nr XLIX/22 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 sierpnia 2022r.

 • pdf Uchwała.342.XLIX.22.2022-08-25 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.343.XLIX.22.2022-08-25 - w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022.
 • pdf Uchwała.344.XLIX.22.2022-08-25 - uchwała zmieniającej Uchwałę Nr 315/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin.

Sesja Nr XLVIII/22 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 lipca 2022r.

Sesja Nr XLVII/22 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 lipca 2022r.

Sesja Nr XLVI/22 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 czerwca 2022r. (część I sesji) i 30 czerwca 2022r. (część II sesji)

Sesja Nr XLV/22 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 maja 2022r.

Sesja Nr XLIV/22 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 kwietnia 2022r.

Sesja nadzwyczajna Nr XLIII/22 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 marca 2022r.

Sesja Nr XLII/22 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 marca 2022r.

Sesja Nr XLI/22 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 stycznia 2022r.

Sesja Nr XL/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 grudnia 2021r.

Sesja Nr XXXIX/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2021r.

Sesja nadzwyczajna Nr XXXVIII/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 listopada 2021r.

 • pdf Uchwała Nr 265.XXXVIII.21 z 05-11-2021r. - w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dlanauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 • pdf WNP-P.4131.9.2021 z 22.11.2021r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 265/XXXVIII/21 z dnia 5 listopada 2021r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dlanauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 • pdf WNP-P.4131.9.2021 z 09.12.2021r. - Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 265/XXXVIII/21 z dnia 5 listopada 2021r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dlanauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 • pdf Uchwała Nr 266.XXXVIII.21 z 05-11-2021r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Uchwała Nr 267.XXXVIII.21 z 05-11-2021r. - w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021

Sesja Nr XXXVII/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 października 2021r.

Sesja Nr XXXVI/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 września 2021r.

Sesja nadzwyczajna Nr XXXV/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 lipca 2021r.

Sesja Nr XXXIV/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 czerwca 2021r.

Sesja Nr XXXIII/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 czerwca 2021r.

 • pdf Uchwała Nr 236.XXXIII.21 z 15-06-2021r. - zmieniająca uchwałę Nr 156/XVII/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.
 • pdf KI.0011.187.2021 - Uchwała Nr 24.187.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie orzeczenia w części uchwały Nr 236/XXXIII/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 czerwca 2021r. zmieniającej uchwałę Nr 156/XVII/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.
 • pdf Uchwała Nr 237.XXXIII.21 z 15-06-2021r. - w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Brudnicach.
 • pdf Uchwała Nr 238.XXXIII.21 z 15-06-2021r. - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 • pdf Uchwała Nr 239.XXXIII.21 z 15-06-2021r. - w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 • pdf Uchwała Nr 240.XXXIII.21 z 15-06-2021r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 241.XXXIII.21 z 15-06-2021r. - w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021.

Sesja Nr XXXII/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 19 maja 2021r.

 • pdf Uchwała Nr 231.XXXII.21 z 19-05-2021r. - zmieniająca Uchwałę Nr 114/XIX/08 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 kwietnia 2008 roku i zmiany Regulaminu stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych uczęszczających do szkół na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 232.XXXII.21 z 19-05-2021r. - zmieniająca Uchwałę Nr 141/XXI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • pdf Uchwała Nr 233.XXXII.21 z 19-05-2021r. - w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta Żuromin, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań.
 • pdf Uchwała Nr 234.XXXII.21 z 19-05-2021r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 235.XXXII.21 z 19-05-2021r. - w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021.

Sesja Nr XXXI/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 kwietnia 2021r.

Sesja Nr XXX/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 marca 2021r.

Sesja Nr XXIX/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 16 lutego 2021r.

Sesja Nr XXVIII/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 stycznia 2021r.

Sesja nadzwyczajna Nr XXVII/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 grudnia 2020r.

Sesja Nr XXVI/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2020r.

Sesja nadzwyczajna Nr XXV/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 grudnia 2020r.

Sesja Nr XXIV/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 19 listopada 2020r.

Sesja Nr XXIII/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 października 2020r.

Sesja Nr XXII/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 września 2020r.

Sesja Nr XXI/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 sierpnia 2020r.

Sesja Nr XX/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 lipca 2020r.

Sesja Nr XIX/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2020r.

Sesja Nr XVIII/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 maja 2020r.

Sesja nadzwyczajna Nr XVII/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 kwietnia 2020r.

Sesja nadzwyczajna Nr XVI/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 marca 2020r.

Sesja Nr XV/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 lutego 2020r.

Sesja nadzwyczajna Nr XIV/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 stycznia 2020r.

 • pdf Uchwała Nr 124.XIV.20 z 20-01-2020r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów.
 • pdf Uchwała Nr 125.XIV.20 z 20-01-2020r. - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.
 • pdf Uchwała Nr 126.XIV.20 z 20-01-2020r. - w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty.
 • pdf Uchwała Nr 127.XIV.20 z 20-01-2020r. - w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie i Mieście Żuromin oraz potrzeby zmian ustawowych dot. gospodarki odpadami.
 • pdf Uchwała Nr 128.XIV.20 z 20-01-2020r. - zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020 Nr 122/XIII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2019 roku.
 • pdf Uchwała Nr 129.XIV.20 z 20-01-2020r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.

Sesja Nr XIII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2019r.

Sesja Nr XII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 6 grudnia 2019r.

 • pdf Uchwała Nr 102.XII.19 z 06-12-2019r. - w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Żurominie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 • pdf Uchwała Nr 103.XII.19 z 06-12-2019r. - w sprawie zmiany uchwały nr 216/XXXI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 • pdf Uchwała Nr 104.XII.19 z 06-12-2019r. - w sprawie: przyjęcia Programu Osłonowego „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin na lata 2020-2021”.
 • pdf Uchwała Nr 105.XII.19 z 06-12-2019r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejsko – Gminnym Żłobku w Żurominie, określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
 • pdf Uchwała Nr 106.XII.19 z 06-12-2019r. - w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Poniatowo.
 • pdf Uchwała Nr 107.XII.19 z 06-12-2019r. - w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 108.XII.19 z 06-12-2019r. - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
 • pdf Uchwała Nr 109.XII.19 z 06-12-2019r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • pdf Uchwała Nr 110.XII.19 z 06-12-2019r. - w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności” oraz określenia wysokości wkładu niepieniężnego na realizację projektu.
 • pdf Uchwała Nr 111.XII.19 z 06-12-2019r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 112.XII.19 z 06-12-2019r. - w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019.

Sesja Nr XI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 października 2019r.

Sesja Nr X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019r.

 • pdf Uchwała Nr 79.X.19 z 13-09-2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokości i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń.
 • pdf Uchwała Nr 80.X.19 z 13-09-2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kliczewo Duże.
 • pdf Uchwała Nr 81.X.19 z 13-09-2019 - w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Poniatowie.
 • pdf Uchwała Nr 82.X.19 z 13-09-2019 - w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Żurominie.
 • pdf Uchwała Nr 83.X.19 z 13-09-2019 - w sprawie pozbawienia dotychczasowe kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Żuromin.
 • pdf WNP - P.4131.12.2019.PC - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność uchwały Nr 83/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 84.X.19 z 13-09-2019 - w sprawie zmiany aglomeracji Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 85.X.19 z 13-09-2019 - w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Żuromin na lata 2019-2023.
 • pdf Uchwała Nr 86.X.19 z 13-09-2019 - w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 87.X.19 z 13-09-2019 - w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sesja Nr IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019r.

 • pdf Uchwała Nr 72.IX.19 z 31.07.2019 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Żurominie.
 • pdf Uchwała Nr 73.IX.19 z 31.07.2019 - zmieniająca Uchwałę Nr 230/XXXIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 74.IX.19 z 31.07.2019 - w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlic wiejskich na trenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 75.IX.19 z 31.07.2019 - zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 76.IX.19 z 31.07.2019 - zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • pdf Uchwała Nr 77.IX.19 z 31.07.2019 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 78.IX.19 z 31.07.2019 - w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019.

Sesja nr VIII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2019 r.

Sesja nr VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019r.

Sesja nr VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019r.

 • pdf Uchwała Nr 34.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 • pdf Uchwała Nr 35.VI.19 z 27-03-2019r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.
 • pdf Uchwała Nr 36.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie zmiany uchwały nr 17/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 • pdf Uchwała Nr 37.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Żurominie.
 • pdf Uchwała Nr 38.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Żurominie.
 • pdf Uchwała Nr 39.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Poniatowo.
 • pdf Uchwała Nr 40.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych.
 • pdf Uchwała Nr 41.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 42.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 43.VI.19 z 27-03-2019r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów.
 • pdf Uchwała Nr 44.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019r. za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 45.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • pdf KI.0011.134.2019 - Uchwała Nr 9.134.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w uchwale nr 45/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • pdf KI.0011.135.2019 - Uchwała Nr 9.135.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 47/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 46.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie zmiany uchwały Nr 169/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej.
 • pdf Uchwała Nr 48.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019
 • pdf KI.0011.136.2019 - Uchwała Nr 9.136.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019r. dotycząca wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie uznania za nieważną uchwały nr 48/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019

Sesja nr V/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2019r.

Sesja nr IV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2018r.

Sesja nadzwyczajna nr III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018r.

 • pdf Uchwała Nr 15.III.18 z 05-12-2018r. - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.
 • pdf Uchwała Nr 16.III.18 z 05-12-2018r. - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 • pdf Uchwała Nr 17.III.18 z 05-12-2018r. - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 • pdf Uchwała Nr 18.III.18 z 05-12-2018r. - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 • pdf Uchwała Nr 19.III.18 z 05-12-2018r. - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 • pdf Uchwała Nr 20.III.18 z 05-12-2018r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.

Sesja Nr II/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018r.

 • pdf Uchwała Nr 3.II.18 z 30-11-2018r. - w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Żurominie i ustalenia ich składu liczbowego.
 • pdf Uchwała Nr 4.II.18 z 30-11-2018r. - w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Żurominie.
 • pdf Uchwała Nr 5.II.18 z 30-11-2018r. - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 6.II.18 z 30-11-2018r.. - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Żurominie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Uchwała Nr 7.II.18 z 30-11-2018r.. - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Żurominie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • pdf Uchwała Nr 8.II.18 z 30-11-2018r. - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 • pdf Uchwała Nr 9.II.18 z 30-11-2018r. - w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej na targowisku gminnym przy ulicy Zwycięstwa w Żurominie.
 • pdf KI.0011.13.2019 - Uchwała Nr 1.13.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 9/II/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej na targowisku gminnym przy ulicy Zwycięstwa w Żurominie.
 • pdf Uchwała Nr 10.II.18 z 30-11-2018r. - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
 • pdf Uchwała Nr 11.II.18 z 30-11-2018r. - w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 • pdf Uchwała Nr 12.II.18 z 30-11-2018r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • pdf Uchwała Nr 13.II.18 z 30-11-2018r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 14.II.18 z 30-11-2018r. - w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.

Sesja Nr I/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 19 listopada 2018r.