Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Przebudowa ulicy Towarowej w Żurominie

Opis

W ramach zadania została wykonana przebudowa ul. Towarowej o łącznej długości 678,00 m. Realizacja inwestycji przebiegła na odcinku km 0+000,00 do km 0+ 678,00. Przebudowana droga jest sklasyfikowana jako jednopasowa dwukierunkowa klasy "L" o szerokości pasa ruchu 3,0 m. Wzdłuż drogi wybudowano po lewej i prawej stronie chodnik o szerokości 2,0 m na odcinku od km 0+000,00 do km 0+678,00. W ramach realizacji projektu została wykonana także infrastruktura techniczna: sieć kanalizacji deszczowej, sieć oświetlenia ulicznego i kanał technologiczny. W ramach realizacji inwestycji wykonano także zjazdy publiczne oraz skrzyżowanie z ulicą Strzelecką. Ulica Towarowa została zaliczona do kategorii dróg publicznych na podstawie uchwały nr  86/XIX/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Żurominie z dnia 26 maja 1987 r. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg lokalnych miejskich.

Realizacja zadania pn. „Przebudowa ulicy Towarowej w Żurominie” otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa drogi gminnej ul. Kółkowej i ul. Pileckiego w miejscowości Poniatowo

Zadanie pn. "Przebudowa ulicy Kółkowej i ulicy Pileckiego w Poniatowie" dofinansowano z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"
W ramach wnioskowanego zadania została wykonana przebudowa ul. Kółkowej i ul. Pileckiego o łącznej długości 877,32 m.   
Początek realizacji inwestycji przewidziano w km 0+000 natomiast koniec w km 877,32, na skrzyzowaniu z drogą gminną ul. Wyzwolenia.
Przebudowa ulicy obejmowała wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni do szer. 6,0 m na odcinkach prostych oraz 7,5 m na łuku.
Jezdnia  została ograniczona z obydwu stron krawężnikiem. Po prawej stronie został wybudowany chodnik z kostki betonowej od km 0+000 do km 0+123,35 o szerokosci 2,0 m,
następnie do 0+877,32 zaprojektowano pobocze. Z lewej strony została wybudowana ścieżka pieszo- rowerowa o szerokości 3,0 m od km 0+000,00 do 0+877,32.
W ramach realizacji inwestycji wykonano zjazdy indywidualne do nieruchomości przyległych  do drogi oraz zjazdy publiczne z kostki betonowej i z betonu asfaltowego.
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni twardych odprowadzane są do studzienek ściekowych z osadnikiem a następnie przykanalikami do kanału deszczowego.
Kanalizacja deszczowa została wykonana jako dwa oddzielne kolektory. Pierwszy kolektor zlokalizowany  w ul. Kółkowej i ul. Pileckiego
z odprowadzeniem wód deszczowych i roztopowych poprzez wylot do rowu melioracyjnego 024/1.
Drugi kolektor został włączony do istniejącej kanalizacji deszczowej Dn400 zlokalizowanej w końcowym odcinku ul. Pileckiego.
Na dzień dzisiejszy ulica Kółkowa i ulica Pileckiego nie mają nadanego nr drogi, trwa procedura nadania jednego numeru.
Drogi objęte inwestycją zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych na podstawie uchwały nr 173/XX/20 Rady Miejskiej w Żurominie
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.