Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Budżet na 2021 rok - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Sprawozdania od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021

  • RB 27S.pdf - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do 30 czerwca 2021r.
  • RB 28NWS.pdf - sprawozdanie z wykonania plany wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
  • RB 28S.pdf - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do 30 czerwca 2021r.
  • pdf RB 34S.pdf - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku do 30 czerwca 2021r
  • pdf RB N.pdf - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu za II kwartał 2021
  • pdf RB NDS.pdf - sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do 30 czerwca 2021r.
  • pdf RB Z.pdf - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2021