Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Sprawozdania za okres od początku roku do 31 marca 2015 roku - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

sprawozdania za II kw 2015

 • pdf Rb-27S.pdf - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 czerwca roku 2015
 • pdf Rb-28S.pdf - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 czerwca roku 2015
 • pdf Rb-34S.pdf - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1ustawy o finansach publicznych od początku roku 2015 do końca 2 kwartału roku 2015
 • pdf Rb-N.pdf - Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEśNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku
 • pdf Rb-NDS.pdf - Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE DEFICYCIE za okres od początku roku do dnia 31 czerwca roku 2015
 • pdf Rb-Z.pdf - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

sprawozdania za I kw 2015

 • pdf Rb-27S.pdf - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
 • pdf Rb-28S.pdf - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
 • pdf Rb-34S.pdf - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1ustawy o finansach publicznych od początku roku 2015 do końca 1 kwartału roku 2015
 • pdf Rb-N.pdf - Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEśNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku
 • pdf Rb-NDS.pdf - Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE DEFICYCIE za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
 • pdf Rb-Z.pdf - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUśNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI g stanu na koniec I kwartału 2015 roku