Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Zarządzenia 2015 - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Zarządzenia Burmistrza 2015

 • pdf nr 1 z 02.01.2015.pdf - Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 02 stycznia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
 • pdf nr 2 z 02.01.2015.pdf - Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 02 stycznia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do realizacji zadań wynikających z „Karty Dużej Rodziny”.
 • pdf nr 3 z 05.01.2015.pdf - Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 05 stycznia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf nr 4 z 07.01.2015.pdf - Zarządzenie nr 4/2015 z dnia 07 stycznia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. „Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego”.
 • pdf nr 5 z 07.01.2015.pdf - Zarządzenie nr 5/2015 z dnia 07 stycznia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko ds. księgowości w Urzędzie Gminy i Miasta w Wydziale Finansowym.
 • pdf nr 6 z 07.01.2015.pdf - Zarządzenie nr 6/2015 z dnia 07 stycznia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2015 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2015.
 • pdf nr 7 z 07.01.2015.pdf - Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 07 stycznia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
 • pdf nr 8 z 07.01.2015.pdf - Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 07 stycznia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.
 • pdf nr 9 z 15.01.2015.pdf - Zarządzenie nr 9/2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „na: Odśnieżanie za pomocą ładowarek: dużej (o pojemności naczynia roboczego min. 3 m³) i małej (o pojemności naczynia roboczego min. 1 m³).
 • pdf nr 10 z 19.01.2015.pdf - Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie analizy poniesionych w 2014 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz ustalenia jednorazowego dodatku uzupełniającego.
 • pdf nr 11 z 19.01.2015.pdf - Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2015 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 12 z 19.01.2015.pdf - Zarządzenie nr 12/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2015 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 13 z 20.01.2015.pdf - Zarządzenie nr 13/2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej tj. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”.
 • pdf nr 14 z 21.01.2015.pdf - Zarządzenie nr 14/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin.
 • pdf nr 15 z 21.01.2015.pdf - Zarządzenie nr 15/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do sprzedaży.
 • pdf nr 16 z 22.01.2015.pdf - Zarządzenie nr 16/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 17 z 30.01.2015.pdf - Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
 • pdf nr 17A z 30.01.2015.pdf - Zarządzenie nr 17A/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: planu audytu wewnętrznego na 2015 rok.
 • pdf nr 18 z 03.02.2015.pdf - Zarządzenie nr 18/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2015 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 19 z 05.02.2015.pdf - Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji do oceny i wskazania najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia okresowego dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie i jednostek organizacyjnych Gminy z podziałem na grupy stanowisk.
 • pdf nr 20 z 09.02.2015.pdf - Zarządzenie nr 20/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Pozyskiwania Środków.
 • pdf nr 21 z 09.02.2015.pdf - Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf REGULAMIN_2015.pdf - Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09 lutego 2015 r.
 • pdf nr 22 z 09.02.2015.pdf - Zarządzenie nr 22/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Nadrzecznej w Poniatowie gm. Żuromin”.
 • pdf nr 23 z 18.02.2015.pdf - Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf nr 24 z 18.02.2015.pdf - Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu i ustalenia wysokości czynszu.
 • pdf nr 25 z 19.02.2015.pdf - Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Żurominie.
 • pdf nr 26 z 23.02.2015.pdf - Zarządzenie nr 26/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Przedwiośnie, Chopina, Szymanowskiego i Moniuszki w Żurominie”.
 • pdf nr 27 z 23.02.2015.pdf - Zarządzenie nr 27/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: ks. Stanisława Malinowskiego, Klonowej, Dębowej i Brzozowej w Żurominie”.
 • pdf nr 28 z 02.03.2015.pdf - Zarządzenie nr 28/2015 z dnia 02 marca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych.
 • pdf nr 29 z 04.03.2015.pdf - Zarządzenie nr 29/2015 z dnia 4 marca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia wysokości dotacji na dziecko niepełnosprawne w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
 • pdf nr 30 z 06.03.2015.pdf - Zarządzenie nr 30/2015 z dnia 6 marca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Zakup i dostawa materiałów do remontu Domu Ludowego w Będzyminie”.
 • pdf nr 31 z 06.03.2015.pdf - Zarządzenie nr 31/2015 z dnia 6 marca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Remont cząstkowy ulic na terenie Gminy i Miasta Żuromin”.
 • pdf nr 32 z 16.03.2015.pdf - Zarządzenie nr 32/2015 z dnia 16 marca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej i Żuromińskiego Centrum Kultury za 2014 rok.
 • pdf nr 33 z 16.03.2015.pdf - Zarządzenie nr 33/2015 z dnia 16 marca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: ks. Stanisława Malinowskiego, Klonowej, Dębowej i Brzozowej w Żurominie”.
 • pdf nr 34 z 16.03.2015.pdf - Zarządzenie nr 34/2015 z dnia 16 marca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Przedwiośnie, Chopina, Szymanowskiego i Moniuszki w Żurominie”.
 • pdf nr 35 z 16.03.2015.pdf - Zarządzenie nr 35/2015 z dnia 16 marca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 36 z 23.03.2015.pdf - Zarządzenie nr 36/2015 z dnia 23 marca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zakup kruszywa naturalnego- pospółki z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych na terenie miasta i gminy Żuromin.
 • pdf nr 37 z 24.03.2015.pdf - Zarządzenie nr 37/2015 z dnia 24 marca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla zabezpieczenia potrzeb projektowanej strefy ekonomicznej.
 • pdf nr 38 z 26.03.2015.pdf - Zarządzenie nr 38/2015 z dnia 24 marca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Lidzbarskiej”.
 • pdf nr 39 z 26.03.2015.pdf - Zarządzenie nr 39/2015 z dnia 26 marca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Przebudowa ul. Kasztanowej i Cichej w Chamsku”.
 • pdf nr 40 z 26.03.2015.pdf - Zarządzenie nr 40/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania Żuromińskiej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 41 z 26.03.2015.pdf - Zarządzenie nr 41/2015 z dnia 26 marca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok.
 • pdf nr 42 z 26.03.2015.pdf - Zarządzenie nr 42/2015 z dnia 26 marca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na najem lokalu użytkowego.
 • pdf nr 43 z 01.04.2015.pdf - Zarządzenie nr 43/2015 z dnia 1 marca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargów.
 • pdf nr 44 z 13.04.2015.pdf - Zarządzenie nr 44/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Przebudowa ul. Wesołej w Kruszewie”.
 • pdf nr 45 z 14.04.2015.pdf - Zarządzenie nr 45/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Wiadrowskiej w Żurominie”.
 • pdf nr 46 z 14.04.2015.pdf - Zarządzenie nr 46/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Strzeleckiej w Żurominie działka nr 44”.
 • pdf nr 47 z 17.04.2015.pdf - Zarządzenie nr 47/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji do oceny i wskazania najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego rozeznania rynku.
 • pdf nr 48 z 20.04.2015.pdf - Zarządzenie nr 48/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • pdf nr 49 z 22.04.2015.pdf - Zarządzenie nr 49/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
 • pdf nr 50 z 23.04.2015.pdf - Zarządzenie nr 50/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictw do głosowania oraz czynności związanych z pakietami wyborczymi.
 • pdf nr 51 z 24.04.2015.pdf - Zarządzenie nr 51/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin”.
 • pdf nr 52 z 28.04.2015.pdf - Zarządzenie nr 52/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Żuromińskich Zakładów Komunalnych sp. z o.o.
 • pdf nr 53 z 28.04.2015.pdf - Zarządzenie nr 53/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Żuromińskich Zakładów Komunalnych sp. z o.o.
 • pdf nr 54 z 29.04.2015.pdf - Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy łączącej ulicę Wyzwolenia z ulicą Lidzbarską w Żurominie działka nr 182/4”.
 • pdf nr 55 z 30.04.2015.pdf - Zarządzenie nr 55/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
 • pdf nr 56 z 06.05.2015.pdf - Zarządzenie nr 56/2015 z dnia 6 maja 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
 • pdf nr 57 z 11.05.2015.pdf - Zarządzenie nr 57/2015 z dnia 11 maja 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej- w ul. Lidzbarskiej w Brudnicach oraz ul. Szymanowskiego w Żurominie”.
 • pdf nr 58 z 12.05.2015.pdf - Zarządzenie nr 58/2015 z dnia 12 maja 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia i powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia Konkursu Wiedzy o Samorządzie Gminnym „25 lat Samorządu w Gminie i Mieście Żuromin”.
 • pdf nr 59 z 15.05.2015.pdf - Zarządzenie nr 59/2015 z dnia 15 maja 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania składu osobowego Żuromińskiej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 59A z 22.05.2015.pdf - Zarządzenie nr 59A/2015 z dnia 22 maja 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
 • pdf nr 60 z 25.05.2015.pdf - Zarządzenie nr 60/2015 z dnia 25 maja 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na Skarbnika Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 61 z 03.06.2015.pdf - Zarządzenie nr 61/2015 z dnia 03 czerwca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wyrażenia opinii w zakresie funkcjonowania lub likwidacji Straży Miejskiej w Żurominie.
 • pdf nr 62 z 05.06.2015.pdf - Zarządzenie nr 62/2015 z dnia 05 czerwca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu i ustalenia wysokości czynszu.
 • pdf nr 63 z 09.06.2015.pdf - Zarządzenie nr 63/2015 z dnia 09 czerwca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpiecznie o obojętne w miejscowości Brudnice, gmina Żuromin”.
 • pdf nr 64 z 15.06.2015.pdf - Zarządzenie nr 64/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego”.
 • pdf nr 65 z 18.06.2015.pdf - Zarządzenie nr 65/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji skrutacyjnej ds. ustalenia wyników konsultacji.
 • pdf nr 66 z 18.06.2015.pdf - Zarządzenie nr 66/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające Regulamin Żuromińskiej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 67 z 18.06.2015.pdf - Zarządzenie nr 67/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wyrażenia opinii w zakresie funkcjonowania lub likwidacji Straży Miejskiej w Żurominie.
 • pdf nr 68 z 25.06.2015.pdf - Zarządzenie nr 68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Żurominie przy ul. Antoniego Wolskiego przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę usługową nieuciążliwą z towarzyszącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną.
 • pdf nr 69 z 25.06.2015.pdf - Zarządzenie nr 69/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Żurominie przy ul. Wyzwolenia 39 wraz z udziałem 0,0414 części w nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
 • pdf nr 70 z 25.06.2015.pdf - Zarządzenie nr 70/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Zorganizowanie I Pikniku Ekologicznego- „TYLE ZYSKU ILE ODZYSKU”.
 • pdf nr 71 z 25.06.2015.pdf - Zarządzenie nr 71/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umów dzierżawy na grunty rolne, grunty pod pawilony handlowo-usługowe i umowy najmu garażu przy ul. Wierzbowej oraz ustalenia wysokości czynszu.
 • pdf nr 72 z 29.06.2015.pdf - Zarządzenie nr 72/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
 • pdf nr 72A z 30.06.2015.pdf - Zarządzenie nr 72A/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ochrony danych osobowych u Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf nr 73 z 02.07.2015.pdf - Zarządzenie nr 73/2015 z dnia 2 lipca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Wiadrowskiej w Żurominie”.
 • pdf nr 74 z 02.07.2015.pdf - Zarządzenie nr 74/2015 z dnia 2 lipca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Żuromin w okresie od 06.08.2015 do 05.08.2018”.
 • pdf nr 75 z 06.07.2015.pdf - Zarządzenie nr 75/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Wiadrowskiej w Żurominie”.
 • pdf nr 76 z 07.07 2015.pdf - Zarządzenie nr 76/2015 z dnia 7 lipca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków II przetargu na najem lokalu użytkowego.
 • pdf nr 77 z 07.07 2015.pdf - Zarządzenie nr 77/2015 z dnia 7 lipca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji do oceny i wskazania najkorzystniejszej oferty przeprowadzonego rozeznania rynku.
 • pdf nr 78 z 09.07.2015.pdf - Zarządzenie nr 78/2015 z dnia 9 lipca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Budowa przyłącza kablowego NN-0,4 kV oświetlenia ulicznego w ul. Wierzbowej w Żurominie”.
 • pdf nr 79 z 13.07.2015.pdf - Zarządzenie nr 79/2015 z dnia 13 lipca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia ulicznego wraz z oprawami w miejscowości Chamsk, ul. Parkowa”.
 • pdf nr 80 z 14.07.2015.pdf - Zarządzenie nr 80/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia terminu składania wniosków do szkół z terenu Gminy i Miasta Żuromin w celu udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
 • pdf nr 81 z 15.07.2015.pdf - Zarządzenie nr 81/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf nr 82 z 15.07.2015.pdf - Zarządzenie nr 82/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf nr 83 z 15.07.2015.pdf - Zarządzenie nr 83/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf nr 84 z 15.07.2015.pdf - Zarządzenie nr 84/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf nr 85 z 16.07.2015.pdf - Zarządzenie nr 85/2015 z dnia 16 lipca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie.
 • pdf nr 86 z 16.07.2015.pdf - Zarządzenie nr 86/2015 z dnia 16lipca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin”.
 • pdf nr 87 z 17.07.2015.pdf - Zarządzenie nr 87/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie naboru deklaracji do udziału w programie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.
 • pdf nr 88 z 23.07.2015.pdf - Zarządzenie nr 88/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz zasad ustalania wysokości opłat z tytułu dzierżawy.
 • pdf nr 89 z 31.07.2015.pdf - Zarządzenie nr 89/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
 • pdf nr 90 z 03.08.2015.pdf - Zarządzenie nr 90/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Lidzbarskiej w Żurominie.”
 • pdf nr 91 z 06.08.2015.pdf - Zarządzenie nr 91/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zarządzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
 • pdf nr 92 z 07.08.2015.pdf - Zarządzenie nr 92/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 r., przysługujących za święta przypadające w wolne soboty dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.”
 • pdf nr 93 z 07.08.2015.pdf - Zarządzenie nr 93/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości rolnych położonych we wsi Poniatowo przeznaczonych do sprzedaży.
 • pdf nr 94 z 10.08.2015.pdf - Zarządzenie nr 94/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie i Mieście Żuromin oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 • pdf nr 95 z 11.08.2015.pdf - Zarządzenie nr 95/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
 • pdf nr 96 z 13.08.2015.pdf - Zarządzenie nr 96/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września.
 • pdf nr 97 z 13.08.2015.pdf - Zarządzenie nr 97/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • pdf nr 98 z 13.08.2015.pdf - Zarządzenie nr 98/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wskazania najkorzystniejszej oferty na najem garażu o pow. użytk. 15 m² położonego w Żurominie przy Placu Józefa Piłsudskiego i najem pomieszczenia gospodarczego o pow. 7m² położonego w Żurominie przy Placu Józefa Piłsudskiego 21.
 • pdf nr 99 z 18.08.2015.pdf - Zarządzenie nr 99/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zamojskiego, Licealnej i Plac Wolności w Żurominie.”
 • pdf nr 100 z 18.08.2015.pdf - Zarządzenie nr 100/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych; Chamsk-Olszewo nr W460622W, Olszewo-Sadowo W460606W.”
 • pdf nr 101 z 19.08.2015.pdf - Zarządzenie nr 101/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie dzierżawy części działki nr 783/3 położonej w Poniatowie przy ul. Parkowej.
 • pdf nr 102 z 21.08.2015.pdf - Zarządzenie nr 102/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 oraz w Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 6 powołanych w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 • pdf nr 103 z 24.08.2015.pdf - Zarządzenie nr 103/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy dopuszczonych do głosowania zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
 • pdf nr 104 z 25.08.2015.pdf - Zarządzenie nr 104/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Żurominie przy ul. Wyzwolenia 39.
 • pdf nr 105 z 25.08.2015.pdf - Zarządzenie nr 105/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Opracowanie czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Żuromin.”
 • pdf nr 106 z 25.08.2015.pdf - Zarządzenie nr 106/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 142/2006 z dnia 25 października 2006 r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf nr 107 z 27.08.2015.pdf - Zarządzenie nr 107/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wprowadzenia gminnej ewidencji zabytków Miasta i Gminy Żuromin.
 • pdf nr 108 z 28.08.2015.pdf - Zarządzenie nr 108/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.”
 • pdf nr 109 Z 31.08.2015.pdf - Zarządzenie nr 109/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za I-sze półrocze 2015 r, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 r.
 • pdf nr 110 z 31.08.2015.pdf - Zarządzenie nr 110/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej .
 • pdf nr 111 z 01.09.2015.pdf - Zarządzenie nr 111/2015 z dnia 1 września 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji.
 • pdf nr 113 z 10.09.2015.pdf - Zarządzenie nr 113/2015 z dnia 10 września 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Przebudowa ul. Mazowieckiej w Żurominie”.
 • pdf nr 114 z 18.09.2015.pdf - Zarządzenie nr 114/2015 z dnia 18 września 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie oświadczeń o posiadaniu psów na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 115 z 21.09.2015.pdf - Zarządzenie nr 115/2015 z dnia 21 września 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 116 z 21.09.2015.pdf - Zarządzenie nr 116/2015 z dnia 21 września 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji do oceny i wskazania najkorzystniejszych ofert z przeprowadzonego zapytania ofertowego.
 • pdf nr 117 z 25.09.2015.pdf - Zarządzenie nr 117/2015 z dnia 25 września 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. „Usunięcie 102 sztuk drzew- topoli rosnących na działce nr 2594 położonej w Żurominie- Stadion Miejski”.
 • pdf nr 118 z 25.09.2015.pdf - Zarządzenie nr 118/2015 z dnia 25 września 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. „Usunięcie drzew rosnących na działce nr 391 położonej w Kliczewie Małym”.
 • pdf nr 119 z 29.09.2015.pdf - Zarządzenie nr 119/2015 z dnia 29 września 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 120 z 30.09.2015.pdf - Zarządzenie nr 120/2015 z dnia 30 września 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok
 • pdf nr 121 z 01.10.2015.pdf - Zarządzenie nr 121/2015 z dnia 1 października 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji do ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016.
 • pdf nr 122 z 1.10.2015.pdf - Zarządzenie nr 118/2015 z dnia 1 października 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zasad funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Żuromin
 • pdf nr 123z 2015.pdf - Zarządzenie nr 123/2015 z dnia 2 października 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. ,, Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym''
 • pdf nr 124 z 2.10.2015.pdf - Zarządzenie nr 124/2015 z dnia 2 października 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji mającej na celu wybór nauczycieli ze szkół i przedszkoli do Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2015 roku.
 • pdf nr 125 z 05.10.2015.pdf - Zarządzenie nr 125/2015 z dnia 5 października 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 • pdf nr 126 z 12.10.2015.pdf - Zarządzenie nr 126/2015 z dnia 12 października 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargów.
 • pdf nr 127 z 15.10.2015.pdf - Zarządzenie nr 127/2015 z dnia 15 października 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Franciszkowo zabudowanej budynkiem zbiornicy padliny.
 • pdf nr 128 z 20.10.2015.pdf - Zarządzenie nr 128/2015 z dnia 20 października 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Dyrektora Powiatowo- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie
 • pdf nr 129 z 22.10.2015.pdf - Zarządzenie nr 129/2015 z dnia 22 października 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmiany Zarządzenia Nr122/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zasad funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Żuromin
 • pdf nr 130 z 23.10.2015.pdf - Zarządzenie nr 130/2015 z dnia 23 października 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa i uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 6 w Poniatowie powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 • pdf nr 131 z 27.10.2015.pdf - Zarządzenie nr 131/2015 z dnia 27 października 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ''Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf nr 132 z 29.10.2015.pdf - Zarządzenie nr 132/2015 z dnia 29 października 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. ,, Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o klatkę schodową i dostosowanie budynku do warunków przeciwpożarowych"
 • pdf nr 133 z 30.10.2015.pdf - Zarządzenie nr 133/2015 z dnia 30 października 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok
 • pdf nr 134 z 05.11.2015.pdf - Zarządzenie nr 134/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn.,, Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Żuromin w sezonie zimowym 2015/2016
 • pdf nr 135 z 09.11.2015.pdf - Zarządzenie nr 135/2015 z dnia 09 listopada 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze stadionu sportowego położonego w Żurominie przy ul. Żeromskiego 5
 • pdf nr 136 z 10.11.2015.pdf - Zarządzenie nr 136/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
 • pdf nr 137 z 13.11.2015.pdf - Zarządzenie nr 137/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabezpieczenia potrzeb projektowanej strefy ekonomicznej"
 • pdf nr 138 z 13.11.2015.pdf - Zarządzenie nr 138/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 • pdf nr 139 z 13.11.2015.pdf - Zarządzenie nr 139/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.
 • pdf nr 140 z 16.11.2015.pdf - Zarządzenie nr 140/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. ,, Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego w wyniku wycinki drzew z terenu Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf nr 141 z 16.11.2015.pdf - Zarządzenie nr 141/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: powołania komisji do oceny i wskazania najkorzystniejszych ofert z przeprowadzonego zapytania ofertowego.
 • pdf nr 142 z 16.11.2015.pdf - Zarządzenie nr 142/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji do oceny i wskazania najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego rozeznania rynku.
 • pdf nr 143 z 18.11.2015.pdf - Zarządzenie nr 143/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości rolnych położonych we wsi Rozwozin i Stare Nadratowo przeznaczonych do sprzedaży.
 • pdf nr 144 z 18.11.2015.pdf - Zarządzenie nr 144/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. ,, Odśnieżanie odcinka dróg gminnych - ul. Lidzbarska oraz ul. Warszawskiej w Żurominie w sezonie zimowym 2015/2016".
 • pdf nr 145 z 19.11.2015.pdf - Zarządzenie nr 145/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn.:,, Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Żuromin w sezonie zimowym 2015/2016".
 • pdf nr 146 z 24.11.2015.pdf - Zarządzenie nr 146/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trynie zapytania ofertowego na zadania pn. ,, Zakup paliw do pojazdów Urzędu Gminy i Miasta Żuromin w systemie sprzedaży bezgotówkowej"
 • pdf nr 147 z 30.11.2015.pdf - Zarządzenie nr 147/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin. Zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadanie pn. ,,Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabezpieczenia potrzeb projektowanej strefy ekonomicznej"
 • pdf nr 148 z 30.11.2015.pdf - Zarządzenie nr 148/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015
 • pdf nr 149 z 03.12.2015.pdf - Zarządzenie nr 149/2015 z dnia 03 grudnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Dowóz/odwóz uczniów do szkół na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf nr 150 z 03.12.2015.pdf - Zarządzenie nr 150/2015 z dnia 03 grudnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniającego zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf nr 151 z 03.12.2015.pdf - Zarządzenie nr 151/2015 z dnia 03 grudnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn.: ,, Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ul. Zwycięstwa- wykonanie dokumentacji projektowej wiaty targowej oraz hali targowej".
 • pdf nr 152 z 08.12.2015.pdf - Zarządzenie nr 152/2015 z dnia 08 grudnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. ,,Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego"
 • pdf nr 153 z 11.12.2015.pdf - Zarządzenie nr 153/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umów dzierżawy i najmu oraz ustalenia wysokości czynszu.
 • pdf nr 154 z 11.12.2015.pdf - Zarządzenie nr 154/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej dla określenia wysokości zwrotu kosztów przejazdu pojazdem nie będącym własnością pracodawcy.
 • pdf nr 155 z 14.12.2015.pdf - Zarządzenie nr 155/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: powołania zespołów spisowych do przeprowadzania inwentaryzacji z natury środków trwałych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin i w n/w jednostkach:1. magazynu gospodarczego w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin:2. remanentu kasy w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin; 3. remanentu pojazdów i paliwa będącego na stanie Gminy i Miasta Żuromin oraz samochodów i sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych znajdujących się się na terenie Gminy Żuromin.
 • pdf nr 156 z 28.12.2015.pdf - Zarządzenie nr 156/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok
 • pdf nr 157 z 29.12.2015.pdf - Zarządzenie nr 157/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf nr 158 z 29.12.2015.pdf - Zarządzenie nr 158/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Świetlicy Socjoterapeutycznej w Żurominie
 • pdf nr 159 z 31.12.2015.pdf - Zarządzenie nr 159/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok