Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Wydział Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych (GKMiZP) - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI BRUDNICE

INFORMACJA

OD 21 CZERWCA 2021 R.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W MIEJSCOWOŚCI BRUDNICE

CZYNNY BĘDZIE W GODZINACH:

WTOREK: 8.00 – 11.00

ŚRODA:  8.00 – 11.00

SOBOTA: 9.00 - 13.00

 

Informacja odnośnie odbioru odpadów rolniczych

Informacja

 

UWAGA!!!
NOWY NUMER KONTA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informujemy, iż od dnia 09.10.2019 r. należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na nr rachunku bankowego.

Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Plac Józefa Piłsudskiego 3
09-300 Żuromin
Bank Spółdzielczy w Żurominie


26 8242 0008 2001 0002 3533 0014

 

UWAGA!!!
ZMIANY W TERMINACH SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI!

Informujemy, iż nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadziła zmiany między innymi w zakresie terminów składania deklaracji.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nowa deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wstecz, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

Informacja

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr 266.XXXVIII17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin od dnia 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy i Miasta Żuromin obowiązuje następujący system segregacji odpadów komunalnych. 5 podstawowych frakcji odpadów komunalnych: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone należy zbierać do 5 worków bądź pojemników ( na terenie zabudowy wielorodzinnej) w następujący sposób:

 

-papier- odpady z papieru w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i tektury ( w tym: czasopisma, gazety, ulotki, prospekty, zeszyty, koperty, książki, tekturę, karton, worki i torebki papierowe, ) – worek koloru niebieskiego

 

- szkło – odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła ( w tym: butelki szklane po napojach, słoiki i inne opakowania szklane, szklane opakowania po kosmetykach ) – worek koloru zielonego

 

- metale i tworzywa sztuczne – odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, opady tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – ( w tym: jednorazowe butelki po napojach typu PET, folie i torebki z tworzyw sztucznych, butelki po detergentach, kosmetykach i środkach czystości, puszki aluminiowe po napojach , puszki po konserwach, kartony po sokach, po mleku) – worek koloru żółtego

 

-odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – odpady kuchenne i spożywcze ( w tym: obierki warzyw i owoców, resztki jedzenia) – worek koloru brązowego

 

- odpady zielone – ( w tym: skoszona trawa, liście, kwiaty, gałęzie drzew i krzewów, trociny i korę drzew) – worek koloru bezbarwnego

 

Ponadto informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr 267.XXXVIII.17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2018 r. zmieszane odpady komunalne z terenu Gminy Żuromin odbierane będą raz na 2 tygodnie.