Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Żuromin, dnia 17.11. 2015 r.

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin zatwierdzonego Uchwałą Nr 314/XLIII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 09.07.2010 r.; zmiana obejmuje teren miasta w jego granicach administracyjnych.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr 149/XIX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin i Uchwały Nr 222/XXIX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 149/XIX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin a także art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zmianami)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach

od 25 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie w pok. 25 w godzinach od 9.00 do godz. 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Żuromina przy Pl. Piłsudskiego nr 3 o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, ze zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie – pokój nr 25 oraz składać uwagi do w/w prognozy i postępowania w tej sprawie.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2016 r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin