Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

2020-01-15

  • pdf Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Żuromin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2020-01-15

  • pdf Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żuromin.

2020-01-10

2019-12-04 wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodawownia przestrzennego miasta Żuromin

2019-11-13

2019-11-13

2019-04-10

  • pdf Wykaz.pdf - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w Żuromińskim Inkubatorze Przedsiebiorczości

Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

  • pdf GGNRiPP.6826.1.2019.pdf - Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów