Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Uchwały budżetowe i opinie RIO

  • pdf Uchwały RIO - Uchwały RIO: SO-CI.0021.356.2018 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok, SO-CI.0021.355.2018 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, SO-CI.0021.45.2019 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu, SO-CI.0021.128.2019 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019

  • pdf Rb-27S.pdf - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
  • pdf Rb-28S.pdf - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
  • pdf Rb-34S.pdf - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2019 do końca 1 kwartału roku 2019
  • pdf Rb-N.pdf - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
  • pdf Rb-NDS.pdf - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
  • pdf RB-Z.pdf - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji