Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018

 • pdf Rb-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2016 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
 • pdf Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 1 kwartału roku 2018
 • pdf Rb-N - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • pdf Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
 • pdf Rb-NDS korekta - korekta sprawozdania o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
 • pdf Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
 • pdf Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
 • pdf Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
 • pdf Rb-27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - okres sprawozdawczy: od początku roku do końca I kwartału roku 2018

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2018

 • pdf Rb-27S 2018.pdf - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2018
 • pdf Rb-28S 2018.pdf - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2018