Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Sesja Nr IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019r.

 • pdf Uchwała Nr 72.IX.19 z 31.07.2019 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Żurominie.
 • pdf Uchwała Nr 73.IX.19 z 31.07.2019 - zmieniająca Uchwałę Nr 230/XXXIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 74.IX.19 z 31.07.2019 - w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlic wiejskich na trenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 75.IX.19 z 31.07.2019 - zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 76.IX.19 z 31.07.2019 - zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • pdf Uchwała Nr 77.IX.19 z 31.07.2019 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 78.IX.19 z 31.07.2019 - w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019.

Sesja nr VIII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2019 r.

Sesja nr VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019r.

Sesja nr VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019r.

 • pdf Uchwała Nr 34.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 • pdf Uchwała Nr 35.VI.19 z 27-03-2019r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.
 • pdf Uchwała Nr 36.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie zmiany uchwały nr 17/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 • pdf Uchwała Nr 37.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Żurominie.
 • pdf Uchwała Nr 38.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Żurominie.
 • pdf Uchwała Nr 39.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Poniatowo.
 • pdf Uchwała Nr 40.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych.
 • pdf Uchwała Nr 41.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 42.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 43.VI.19 z 27-03-2019r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów.
 • pdf Uchwała Nr 44.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019r. za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 45.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • pdf KI.0011.134.2019 - Uchwała Nr 9.134.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w uchwale nr 45/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • pdf KI.0011.135.2019 - Uchwała Nr 9.135.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 47/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 46.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie zmiany uchwały Nr 169/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej.
 • pdf Uchwała Nr 48.VI.19 z 27-03-2019r. - w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019
 • pdf KI.0011.136.2019 - Uchwała Nr 9.136.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019r. dotycząca wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie uznania za nieważną uchwały nr 48/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019

Sesja nr V/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2019r.

Sesja nr IV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2018r.

Sesja nadzwyczajna nr III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018r.

 • pdf Uchwała Nr 15.III.18 z 05-12-2018r. - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.
 • pdf Uchwała Nr 16.III.18 z 05-12-2018r. - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 • pdf Uchwała Nr 17.III.18 z 05-12-2018r. - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 • pdf Uchwała Nr 18.III.18 z 05-12-2018r. - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 • pdf Uchwała Nr 19.III.18 z 05-12-2018r. - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 • pdf Uchwała Nr 20.III.18 z 05-12-2018r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.

Sesja Nr II/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018r.

 • pdf Uchwała Nr 3.II.18 z 30-11-2018r. - w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Żurominie i ustalenia ich składu liczbowego.
 • pdf Uchwała Nr 4.II.18 z 30-11-2018r. - w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Żurominie.
 • pdf Uchwała Nr 5.II.18 z 30-11-2018r. - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 6.II.18 z 30-11-2018r.. - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Żurominie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Uchwała Nr 7.II.18 z 30-11-2018r.. - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Żurominie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • pdf Uchwała Nr 8.II.18 z 30-11-2018r. - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 • pdf Uchwała Nr 9.II.18 z 30-11-2018r. - w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej na targowisku gminnym przy ulicy Zwycięstwa w Żurominie.
 • pdf KI.0011.13.2019 - Uchwała Nr 1.13.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 9/II/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej na targowisku gminnym przy ulicy Zwycięstwa w Żurominie.
 • pdf Uchwała Nr 10.II.18 z 30-11-2018r. - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
 • pdf Uchwała Nr 11.II.18 z 30-11-2018r. - w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 • pdf Uchwała Nr 12.II.18 z 30-11-2018r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • pdf Uchwała Nr 13.II.18 z 30-11-2018r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 14.II.18 z 30-11-2018r. - w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.

Sesja Nr I/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 19 listopada 2018r.