Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017

  • pdf Rb-50D Rb-50W Rb-ZN I kw 2017 KBW.pdf
  • pdf Rb-28NWS - Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2016 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017)
  • pdf Rb-34S - Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 1 kwartału roku 2017
  • pdf Rb-N - Rb-N KWARTALNIE sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
  • pdf Rb-NDS - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
  • pdf Rb-Z - Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
  • pdf Rb-28S - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
  • pdf Rb-27S - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2017

Uchwały budżetowe i opinie RIO